Globa – tai likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems. Vaikui nustatoma globa tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių – priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia – negali patys auginti vaiko.

Globėju gali tapti asmuo, kuris yra ne jaunesnis nei 21 metai ir ne vyresnis nei 65 metai, išskyrus tuos atvejus, kai globoti pageidauja artimas vaiko giminaitis.

KAIP TAPTI VAIKO GLOBĖJU – 4 ŽINGSNIAI

I ŽINGSNIS: kreipimasis į Vaiko teisių apsaugos skyrių

Reikia pateikti šiuos dokumentus adresu Kaune: K.Donelaičio g.6, tel.: 837-42483

 1. rašytinis prašymas;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. medicininis pažymėjimas (formaNr.046/a);
 4. kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytiniai sutikimai dėl to, kad Jūs taptumėte globėju.

Taip pat Jūs turite pateikti papildomus dokumentus. Rašytiniame prašyme nurodote, ar sutinkate, kad Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – VTAS)  pats savarankiškai surinktų papildomus dokumentus, duomenis. Jeigu nesutinkate, Jūs šiuos duomenis per 14 kalendorinių dienų nuo rašytinio prašymo pateikimo savarankiškai pateikiate VTAS.

Papildomų dokumentų sąrašas:

 • duomenys, įrodantys Jūsų santuoką, ištuoką, našlystę;
 • duomenys, įrodantys Jūsų giminystę su vaiku, kurį norėtumėte globoti, jeigu Jūs esate vaiko giminaitis;
 • duomenys, įrodantys teismo santuokos pripažinimą negaliojančia, jeigu teismas santuoką pripažino negaliojančia;
 • duomenys, įrodantys sutuoktinių gyvenimą skyrium, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium;
 • pažyma iš Informatikos ir ryšių departamento prie VRM apie  teistumą už tyčinius nusikaltimus, o iš teritorinės policijos įstaigos -  pažyma apie administracinių teisės pažeidimų padarymą;
 • pažymos iš Informatikos ir ryšių departamento apie kartu su Jumis gyvenančių kitų fizinių asmenų teistumą už tyčinius nusikaltimus, o iš teritorinės policijos įstaigos – pažymos apie kartu su Jumis gyvenančių kitų asmenų administracinių teisės pažeidimų padarymą;
II ŽINGSNIS: dalyvavimas mokymuose, kuriuos organizuoja VšĮ Vaiko ir tėvų centras „Aš ir mes“

Mokymus sudaro 7 grupinio darbo užsiėmimų, kurie vyksta kartą per savaitę (susitikimo trukmė – 3 val.)  Jų metu turėsite galimybę:

 • pažvelgti į pasaulį įvaikinto vaiko akimis, pažinti jo vidinių išgyvenimų dinamiką;
 • įgyti žinių bei gebėjimų, reikalingų auginant įvaikintą vaiką;
 • dalyvauti diskusijose, dokumentinių filmų peržiūrose;
 • bendrauti su patirtį turinčiomis įtėvių šeimomis.

Mokymų temos:

 1. Įvadas į rengimo programą GIMK.
 2. Atvirumas ir bendradarbiavimas.
 3. Vaiko raidos sutrikimų kompensavimas.
 4. Vaiko elgesio problemos ir sutrikimai. Jų įveikimas.
 5. Išsekimas. Prevencija ir intervencija.
 6. Globojamų vaikų traumos ir krizės.
 7. Pasirengimas pokyčiams.
III ŽINGSNIS: individualūs susitikimai su VšĮ Vaiko ir tėvų centro „Aš ir mes“ socialiniais darbuotojais.

Individualūs susitikimai (3–5) su socialiniais darbuotojais  vyksta lygiagrečiai su mokymais, individualiai suderinus laiką. Jų metu socialiniai darbuotojai įvertins Jūsų buities sąlygas, sieks aptarti Jūsų lūkesčius, susijusius su vaiko globa,  Jūsų šeimos gyvenimo būdą, požiūrį į vaikų auklėjimą, santykius su Jums artimais žmonėmis ir kt. Socialiniams darbuotojams bus svarbi su Jumis kartu gyvenančių žmonių nuomonė apie globą. Taip pat jie paprašys nurodyti du asmenis, kurie galėtų rekomenduoti  Jus kaip asmenį, tinkamą globoti vaiką

Pasibaigus  mokymams bei individualiems susitikimams, socialiniai darbuotojai parengs išvadą dėl Jūsų tinkamumo tapti vaiko (-ų) globėju.

Visas pasirengimo globai laikotarpis nuo mokymų pradžios iki išvadų pateikimo trunka apie 3-4 mėnesius.

IV ŽINGSNIS: galimo globoti vaiko pasiūlymas.

Atsižvelgiant į socialinių darbuotojų išvadas bei Jūsų pageidavimus, Jums bus pasiūlytas galimas globoti vaikas (-ai). Jums bus pateikti duomenys apie vaiko gimimo datą ir vietą, dabartinę vaiko gyvenamąją vietą, jo tėvus bei artimus giminaičius, sveikatą, vystymąsi. Įvertinę pateiktus duomenis, Jūs nuspręsite ar sutinkate globoti pasiūlytą vaiką. Davę teigiamą atsakymą, Jūs galėsite susipažinti su vaiku.


Įtėviai yra kviečiami į tęstinius mokymus, įvaikinusioms šeimoms organizuojamos savitarpio paramos grupės.